Powrót do biura – co zrobić, aby był bezpieczny?

W branżach, w których jest to konieczne, firmy wracają do stacjonarnego modelu pracy po okresie home office spowodowanym pandemią COVID-19. Powrotom tym towarzyszy wiele obaw, dotyczących bezpieczeństwa oraz tego, czy uda się stworzyć odpowiednie warunki sanitarne zarówno dla pracowników, jak i klientów. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, planując powrót do biura i jak ograniczać ryzyko zakażenia koronawirusem w miejscu pracy.

Powrót do biura na nowych zasadach

Odpowiadając na potrzebę bezpiecznego powrotu do pracy stacjonarnej wielu przedsiębiorstw, Państwowa Inspekcja Pracy opracowała wytyczne dotycząc tego, jak w sposób bezpieczny przywrócić funkcjonowanie biur oraz innych miejsc zatrudnienia. Sugestie rekomendowane przez PIP dotyczą następujących obszarów:

  • ocena ryzyka,
  • konsultacje z pracownikami,
  • plan powrotu,
  • informowanie personelu o wdrożeniu procedur.

Ocena ryzyka powrotu do biura

Poza tradycyjnymi czynnikami zagrażającymi bezpieczeństwu pracowników w związku z wykonywanymi przez nich zawodami należy uwzględnić również nowe zagrożenia – związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ważne, by mieć na uwadze nie tylko fizyczny, ale i psychiczny komfort personelu, dbając o to, by pandemia nie wpływała demobilizująco na efektywność pracowników.

Konsultacje z personelem

Warunki powrotu do biura powinny być konsultowane z pracownikami, a ich opinie i spostrzeżenia – brane pod uwagę przy tworzeniu nowych procedur. Na tym etapie należy wspólnie ocenić przeprowadzoną ocenę zagrożeń, dostosowując procedury do sugestii kadry pracowniczej.

Ustalenie wytycznych powrotu

O ile to możliwe, pracodawcy zobowiązani są tak organizować powrót do biura, by w jak największym stopniu wykluczyć ryzyko potencjalnej transmisji SARS-CoV-2 wśród personelu oraz osób odwiedzających firmę. Dobrym rozwiązaniem jest łączenie pracy zdalnej z obecnością w biurze, a także przejście na system zmianowy, ograniczający liczbę osób pracujących jednocześnie.

Na tym etapie niezbędne jest również wdrożenie procedur ochrony osobistej, takich jak obowiązek utrzymywania dystansu (o ile to możliwe), zapewnienie środków odkażających, czy zwiększony nacisk na sprzątanie oraz dezynfekcję pomieszczeń. Niezależnie od przyjętych wytycznych, obowiązkowe jest również przestrzeganie aktualnych zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przedstawienie pracownikom zasad powrotu do biura

Bardzo ważne, jest również, by nowe zasady i wytyczne przedstawić pracownikom, przygotowując ich na pracę w warunkach reżimu sanitarnego. Jeśli to konieczne, należy przeprowadzić odpowiednie szkolenia lub przygotować materiały, ułatwiające zaadaptowanie się do nowej dla wszystkich rzeczywistości.

Leave a Comment